Your browser does not support JavaScript!

~ ~ 歡迎來到中臺科技大學藝文中心~ ~

                      

藝文展覽相簿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藍染的快意人生 [ 2017-10-19 ]
 
對話-林進達創作展 [ 2016-09-22 ]
 
李賜鎮個展 [ 2016-06-08 ]
 
 
中臺風情攝影展 [ 2016-03-04 ]